PROTOKOL OB PONOVNEM ODPIRANJU ŠOLE

Od vključno torka, 9.2.2021, bomo na naši šoli pouk za učence prvega triletja izvajali v prostorih šole. Vse vpletene v ta proces (zaposlene, učence in njihove starše) prosim, da upoštevate navodila, saj bomo le s sodelovanjem lahko vzpostavili tak način življenja in dela, da bomo lahko ponovno zaživeli.

Najpomembnejše vodilo naj bo, da v šolo pridejo le popolnoma zdrave osebe (učenci in zaposleni).

V nadaljevanju besedila je nekaj logističnih navodil (kdo, kam, kdaj, s kom) vezanih na matično šolo v Kanalu, večina besedila pa se vendarle navezuje tudi na podružnično šolo Kal nad Kanalom. Na podružnični šoli vas toliko bolj spodbujamo k odgovornemu ravnanju, saj bo okužba ene osebe lahko povzročila karanteno vseh na podružnici.

I. PRIHOD V ŠOLO

 • Učenci naj v šolo prihajajo čim kasneje in domov odhajajo čim prej po zaključenem pouku.
 • Glede prevoza učencev v šolo/domov priporočamo, da za varen prihod v šolo in odhod iz nje v čim večji meri poskrbijo starši.
 • Pri vstopanju/izstopanju v/iz šolski/ega avtobus/a ali kombi/ja učenci upoštevajo navodila voznika in dežurnega učitelja v šoli.

II. VSTOPANJE V ŠOLO

 • Na matični šoli učenci 1. in 3.a vstopajo pri vhodu B, učenci 2.a pa pri vhodu D. Na vseh vhodih so napisi, komu so namenjeni.
 • Učenci, ki v matično šolo prispejo z organiziranim šolskim prevozom, v šolo vstopijo pri vhodu A.
 • Učenci v stavbo vstopajo sami, brez staršev ali drugih spremljevalcev.
 • Učenci si pred vstopom v šolo nadenejo masko (pokrijejo nosni in ustni predel) in razkužijo roke ali jih nemudoma umijejo z milom.
 • Ob vstopu v šolo učenci upoštevajo navodila dežurne osebe.
 • Učenca iz šole prevzamejo starši ali druge osebe z urejenim pooblastilom. Pri tem NE VSTOPAJO v šolo, temveč sledijo navodilom, objavljenim na vhodnih vratih šole.


III. MATIČNA UČILNICA

 • Pouk poteka v oddelku.
 • Vsakemu oddelku je določena matična učilnica, ki jo učenci zapuščajo samo z dovoljenjem učitelja.
 • Šola poleg pouka organizira tudi jutranje varstvo in podaljšano bivanje, vendar se učenci ne mešajo ali združujejo z učenci drugih oddelkov, zato so ves čas, že od prihoda v jutranje varstvo in do konca podaljšanega bivanja, v svoji matični učilnici.
 • V matični učilnici oz. v matičnem oddelku učencem ni treba nositi zaščitne obrazne maskeobvezno pa je nošenje maske v skupnih prostorih oz. izven matične učilnice, npr. pri vstopu v šolsko stavbo, na poti do svoje učilnice, na poti v sanitarije, ob odhajanju domov, dokler ne izstopite iz šole, ipd.

IV.  IZVAJANJE HIGIENSKIH UKREPOV

 • Vsi dosledno upoštevajo vsa higienska priporočila (prihod le zdravih oseb, ustrezna medosebna razdalja, uporaba maske, higiena rok, higiena kihanja in kašljanja), na kar učence dodatno opozarjajo tudi zaposleni na šoli.
 • Odrasli, zaposleni in staršiso dolžni nositi masko ves čas v šolskih prostorih in na zunanjih površinah šole.
 • Učenci in zaposleni se ne zadržujejo v skupnih prostorih in se ne združujejo.
 • Učilnice se pogosto zračijo, za približno 5-10 min vsako uro, za kar skrbi učitelj, ki je v posamezni učilnici, tako da se vsa okna odpre na stežaj.
 • Zaradi pogostega zračenja učilnic priporočamo, da imajo učenci s seboj dodatna oblačila.

V. PREHRANA

 • Učenci imajo določen urnik za vse obroke prehrane (nekatere v svoji matični učilnici, nekatere v jedilnici, nekatere v drugi jedilnici), tako da ne prihaja do mešanja učencev različnih oddelkov.
 • Pripravljene obroke pripravi kuhinjsko osebje, do določenega prostora pa pripelje določeni zaposleni.
 • Pred jedjo si učenci temeljito umijejo roke in razkužijo mize, enako ravnajo po jedi.
 • Umivanje rok, razkuževanje miz usmerja in/ali vodi učitelj.

VI. OB SUMU OKUŽBE

 • Ob učenčevem slabem počutju, ob znakih okužbe oziroma ob sumu okužbe, učitelj učenca izolira od ostalih učencev v oddelku in sledi protokolu za ta primer (evidenca, klic staršev).
 • Nadaljnje informacije staršem po možnosti (če ni zaseden) posreduje zaposleni, ki otroka spremlja od umika iz oddelka.

VII. KOMUNIKACIJA

 • Komunikacija med starši in učitelji poteka preko elektronske pošte, telefona in/ali video povezave.
 • Na enak način potekajo tudi govorilne ure in roditeljski sestanki.

Vodstvo šole

UČENCI PRVEGA TRILETJA SE VRAČAJO V ŠOLO!

Obveščamo vas, da bomo OD VKLJUČNO TORKA, 9.2.2021, za učence PRVEGA TRILETJA pouk izvajali v prostorih šole.

Več informacij smo staršem že poslali na elektronske naslove, dopolnili pa jih bomo tudi še v prihodnjih dneh. Prosimo vas, da spremljate našo spletno stran in svojo elektronsko pošto. Za vse ostale učence bo pouk še naprej potekal na daljavo.

Posebnost: učenci naše podružnične šole bodo pouk imeli v dveh oddelkih, 1.,2.k in 3.,4.k, le da učenci četrtega razreda ne smejo priti v šolo in nadaljujejo s šolanjem na daljavo.

Veselimo se ponovnega srečanja z vami in vas lepo pozdravljamo.

Ravnateljica

ORGANIZACIJA NUJNEGA VARSTVA ZA UČENCE PRVEGA TRILETJA OD VKLJUČNO TORKA, 2.2.2021

Spoštovani! 

V današnji okrožnici MIZŠ smo bili obveščeni, da moramo od vključno torka, 2.2.2021, za nekatere učence prvega triletja organizirati nujno varstvo. 

Odlok Vlade RS določa izvedbo nujnega varstva za tiste učenke in učence v prvem triletju, katerih oba ali eden od staršev, ki je samohranilec, sta zaposlena v sektorjih kritične infrastrukture, določenih v 4. členu Zakona o kritični infrastrukturi (Uradni list RS, št. 75/17) [sektor energetike, sektor prometa, sektor prehrane, sektor preskrbe s pitno vodo, sektor zdravstva, sektor financ, sektor varovanja okolja ter sektor informacijsko-komunikacijskih omrežij in sistemov], v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, zavodih s področja socialne varnosti, v Slovenski vojski in Policiji.  

Opozarjamo, da boste svojo zaposlitev pri določenem delodajalcu morali dokazati s potrdilom delodajalca. 

 Za otroke lahko omogočimo varstvo med 6.30 in 16.00, poudarjamo pa, da z otroki ne bomo mogli izvajati pouka, ker jih ne bodo varovale njihove učiteljice. Nadaljevale bodo namreč z delom na daljavo. 

Prosimo vas, da najkasneje do jutri, petka, 29.1.2021, do 10.00 odgovorite na anketo, ki smo vam jo posredovali v elektronski pošti. Vaših odgovorov, prispelih po tej uri, ne bomo upoštevali. Če na anketo ne boste odgovorili, bomo to razumeli, kot da nujnega varstva ne potrebujete. 

Pomembno: 

1.      Nujno varstvo bo organizirano na matični šoli v Kanalu.

2.      Šolski prevoz NE bo organiziran. 

2.      Prehrana na šoli bo organizirana v skladu s prijavami, ki ste jih oddali ob začetku šolskega leta. Če želite to spremeniti, uredite po običajni poti (odjava prehrane).

3.      Ob prihodu otroka v šolo morate prinesti potrdilo delodajalca o zaposlitvi v zgoraj navedenem sektorju.

Lepo vas pozdravljamo

vodstvo OŠ Kanal

Učna pomoč na daljavo

VGC Goriške organizira učno pomoč na daljavo. Za več informacij pokličite na 040 734 101.

Vzpostavitev videonadzora v okolici šole, vrtca in športne dvorane Kanal

Obveščamo vas, da smo v ponedeljek, 11.1.2021, dokončali dela pri vzpostavljanju videonadzora na objektih šole, vrtca in športne dvorane Kanal. Z videonadzornim sistemom varujemo občinske objekte in bližnjo okolico, kar je nujno potrebno zaradi zagotavljanja varnosti ob prihodu otrok v naše prostore, ob izvajanju dejavnosti zanje in za ohranjanje ter vzdrževanje objektov v občinski lasti.

V upanju, da bo naša okolica bolj urejena in manjkrat tarča vandalizma in smetenja, vas vabimo, da se ob sprostitvi ukrepov ponovno sproščeno družite na naših površinah.

Barbara Kragelj Jerič

Ravnateljica

NOVOLETNE POČITNICE

Pozdravljeni!

V petek, 25.12.2020, pričenjamo novoletne počitnice, ki se bodo zaključile v nedeljo, 3.1.2021.

Ponovno obstaja možnost, da bomo v ponedeljek, 4.1.2021, pouk za učence prvega triletja začeli izvajati v prostorih šole. Odločitev o tem ni v naših rokah, zato vas prosimo, da spremljate našo spletno stran, kjer vas bomo seznanili z nadaljnjim potekom izvajanja pouka.

Gradiva za nadaljevanje pouka na daljavo, ki bo v vsakem primeru potekal za učence od vključno 4. do 9. razreda, bodo učitelji objavili najkasneje v nedeljo, 3.1.2020.

Želimo vam lepe praznike, v novem letu pa veliko zdravja in moči za vse izzive, ki prihajajo.

Ravnateljica

0,5% DOHODNINE – NE VEČ V NAŠ ŠOLSKI SKLAD

Spoštovani donatorji svojega dela dohodnine!

S strani Ministrstva za finance smo bile šole seznanjene, da namenitev dela dohodnine za donacije ureja 142. člen Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 117/06 in naslednji; v nadaljnjem besedilu: ZDoh-2), po katerem lahko davčni zavezanci, ki so rezidenti Republike Slovenije namenijo do 0,5 % dohodnine, odmerjene po ZDoh-2, od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, enemu ali več upravičencem do donacij. Upravičenci do donacij iz namenitve dela dohodnine za posamezno leto so nevladne organizacije, politične stranke, reprezentativni sindikati ter registrirane cerkve in druge verske skupnosti, ki na dan 31. decembra prejšnjega leta izpolnjujejo pogoje iz tega člena. Za nevladne organizacije se štejejo tiste nevladne organizacije, ki imajo v skladu z zakonom, ki ureja nevladne organizacije, status nevladne organizacije v javnem interesu.

V Uradnem listu RS, št. 140/20 je bil objavljen Sklep o določitvi upravičencev do donacij za leto 2020, katerega sestavni del je seznam upravičencev do donacij za leto 2020, katerim lahko davčni zavezanci, rezidenti Republike Slovenije namenijo del dohodnine. Šolskega sklada zavoda Osnovne šole Kanal oz. Sklada 05 – ustanove za družbene naložbe, ki je te posle urejal za naš zavod, ni med njimi.

V skladu z zapisanim vas torej obveščamo, da naš Šolski sklad ne more biti prejemnik sredstev iz tega vira, zato predlagamo, da svoj del dohodnine namenite drugim organizacijam.

Tudi v prihodnje pa bomo veseli vseh vaših prispevkov, ki nam jih lahko nakažete na naš transakcijski račun. Z vsemi sredstvi skrbno ravnamo in jih preudarno porabljamo za izboljšave zavoda, tako vrtca kot šole.

Barbara Kragelj Jerič

Ravnateljica

NADALJEVANJE IZVAJANJA POUKA NA DALJAVO

Pozdravljeni, dragi učenci in starši učencev naše šole!

Zdaj vemo, da bomo pouk na daljavo izvajali še dva tedna. Način dela bo načeloma ostal enak, o morebitnih spremembah pa vas bodo sproti seznanjali razredniki in predmetni učitelji.

Učitelji naše šole se dnevno sestajamo na videokonferencah, kjer spremljamo delo učencev. Skrbimo za to, da imamo stike z vsemi, da pomagamo tistim, ki se znajdejo v kakršnihkoli težavah in bomo s tem tudi nadaljevali. Verjamemo, da je v takih časih medsebojno povezovanje ključno, ohranjanje medsebojnih stikov pa nujno.

Prav z namenom ohranjanja odnosov naši razredniki izvajajo redne videokonferenčne ure oddelčnih skupnosti (razredne ure). Udeležba na teh videokonferencah ni obvezna, je pa močno zaželena. To je čas, ko razrednik spremlja splošno počutje in delo učencev določenega razreda in o njih poroča ostalim učiteljem in vodstvu šole. Veliko težav in izzivov smo na ta način že uspeli odpraviti.

V prvem tednu izvajanja pouka na daljavo (tako na predmetni, kot na razredni stopnji) smo videokonferenčne oddelčne skupnosti izvajali vsak dan, od vključno 16.11.2020 pa jih bomo enkrat tedensko OB TORKIH po sledečem urniku:

 Ura pričetka videokonference
1.a9.30
2.a10.30
1.,2.k8.30
3.a9.00
4.a11.00
5.a10.00
5.b10.00
6.a8.00
6.b8.00
7.a8.30
7.b8.30
8.a9.00
9.a9.30

PRIHAJA TUDI OCENJEVANJE ZNANJA

Spoštovani starši!

Zaradi podaljšanega izvajanja pouka na daljavo bodo naši učitelji pričeli tudi z izvajanjem ocenjevanja znanja. Pri tem nujno potrebujemo vaše sodelovanje.

Učitelji se bodo novim razmeram prilagodili po svojih močeh oz. glede na možnosti, ki jih imajo pri posameznem predmetu. Tu, dragi starši, pa nastopite vi. Čeprav je stvar zoprna, pa staršem ponuja priložnost, da s svojim vedenjem v teh situacijah otroke učimo izjemno pomembne vrednote: POŠTENOSTI. Vsekakor pri ocenjevanju znanja podpiramo vašo prisotnost, ki pa naj bo pasivna. Bodite v istem prostoru, a ne sodelujte. Umaknite se proč od računalnika ali tablice in opazujte otroka, pomoč ponudite pa SAMO V PRIMERU TEHNIČNIH TEŽAV. Tokrat imate priložnost OPAZOVATI ocenjevanje znanja, ni pa vam dovoljeno vanj posegati. Na ta način bo vaš otrok pridobil kakovostno povratno informacijo o svojem znanju, vi pa edinstven vpogled v otrokovo delovanje pod pritiskom. Če boste to izkušnjo pravilno uporabili, boste pri otroku prepoznali težave, ki se mu pod stresom porodijo in mu lahko svetovali, kako naj ravna v bodoče.

Z željo, da se situacija čim prej vrne v normalno stanje, vas lepo pozdravljam!

Ravnateljica

NAGOVOR RAVNATELJICE OB PRIČETKU IZVAJANJA POUKA NA DALJAVO ZA VSE OSNOVNOŠOLCE

Dragi učenci, spoštovani starši!

Z jutrišnjim dnem bomo v skladu z navodili MIZŠ pričeli izvajati pouk na daljavo za vse osnovnošolce. Nihče od nas si tega ni želel: ne otroci, ne starši, ne učitelji, ne vodstva šol. Pouk na daljavo je trenutno naše dejstvo in želimo si, da bi ga izpeljali s sodelovanjem vseh vpletenih.

Pri redni obliki izvajanja pouka je aktivnost učenca enako pomembna kot dejavnost učitelja, pri pouku na daljavo pa se bo tehtnica predvsem na področju odgovornosti prevesila na učenca oz. njegove starše. Učitelji se zavedamo, da je to izjemno težka naloga, saj vemo, kakšne napore dnevno vlagamo v dodatno motivacijo in spodbujanje učencev za njihovo delo. Vsekakor bomo s tem nadaljevali, a pri pomanjkanju osebnega stika boste, hočeš nočeš, ta del morali v veliki meri nase prevzeti učenci in starši.

Na izvajanje te oblike pouka smo se temeljito pripravljali. Opremili smo se z nekaj kosi opreme, pridobivali tehnična znanja, prečesavali učne načrte in se veliko pogovarjali o izzivih takega načina dela ter njihovih možnih rešitvah. Učiteljski zbor OŠ Kanal se je na to obliko pouka deloma pripravljal vse od poletja, se vsak dan videokonferenčno sestajal v obdobju izvajanja pouka na daljavo za predmetno stopnjo, v preteklem tednu (podaljšanih počitnic za učence) pa prav tako vsak dan videokonferenčno iskal možne zaplete in rešitve zanje. Vsi upamo na čim krajše obdobje izvajanja pouka na daljavo, potrudili pa se bomo po svojih najboljših močeh, da bo tudi takšno sprejemljivo.

Med našimi učitelji je veliko posameznikov, ki imajo svoje otroke med najmlajšimi učenci. Glede na kraj bivanja se nekateri šolajo na naši šoli, drugi v svojem domačem kraju. Vsem nam je skupno to, da iz osebne izkušnje zelo dobro vemo, kako se v domači hiši občuti opravljanje svojega dela na daljavo, spremljanje svojih otrok z njihovimi šolskimi obveznostmi in vodenje gospodinjstva. V svojih vrstah imamo tudi veliko učiteljev, ki so se rabe sodobnih tehnologij za izvajanje pouka morali priučiti v zelo kratkem času. Resnično je pomembno, da veste, da se v situaciji, ki je nismo izbrali sami, trudimo po svojih najboljših močeh. 

Zaposleni na OŠ Kanal si želimo, da bi naši uporabniki v nas videli kolektiv, ki se zaveda svoje odgovornosti in skuša predvsem dobro opraviti svoje delo. Lepo prosimo, da nas pri tem podprete. Kontaktirajte nas, če imate predloge za boljše rešitve, saj bomo vsako pretehtali in jo po možnosti uporabili. Kontaktirajte nas, če potrebujete pomoč. Sporočite nam, v čem smo dobri, da bomo s tem lahko nadaljevali. Če bomo v teh razmerah sposobni delovati kot enotna skupnost, kjer vsak posameznik prispeva po svojih najboljših močeh, lahko iz te situacije izidemo močnejši. Predlagam, da stisnemo zobe in se ne predamo malodušju.

Ne glede na to, kako odrasli dojemamo aktualne razmere, se moramo zavedati pomena našega ravnanja za otroke. Nujno je, da jim v teh časih stojimo ob strani, jim razlagamo stvari, spodbujamo njihova vprašanja in razmišljanja, usmerjamo njihove dejavnosti v pozitivni smeri in skrbimo za njihov nadaljnji razvoj. Ne obnašajmo se, kot da je vse v redu in bo hitro mimo, ker tega ne vemo in ne obnašajmo se, kot da prestajamo katastrofo, ki prinaša konec sveta. Prilagodimo se razmeram in naredimo najboljše možno, predvsem pa vsak dan znova zagotovimo svojim otrokom, da so varni in ljubljeni.

NAVODILA ZA PRIČETEK IZVAJANJA POUKA NA DALJAVO NA DAN 9.11.2020

1. Redna srečanja z razredničarkami

Za učence razredne stopnje bomo v prihajajočem tednu videokonferenčno srečanje z razredničarko izvajali vsak dan po sledečem urniku:

10.00 oddelek 1.a

10.30 oddelek 2.a

11.00 oddelek 1.,2.k

11.30 oddelek 3.a + 3.k

12.00 oddelek 4.a + 4.k

12.30 oddelka 5.a in 5.b

Za učence predmetne stopnje bomo videokonferenčne oddelčne skupnosti, kot smo jih že izvajali v tednu od 19. do 23.10.2020, izvajali enkrat tedensko, na dan torka, po sledečem urniku:

8.00 oddelka 6.a in 6.b

8.30 oddelka 7.a in 7.b

9.00 oddelek 8.a

9.30 oddelek 9.a.

Povezave in navodila za udeležbo na videokonferenci vam bodo poslale razredničarke oz. jih boste videli v spletnih učilnicah. Ta srečanja bodo namenjena zgolj ohranjanju medsebojnih stikov, tako med razredničarkami in učenci, kot tudi učenci samimi. Podajanje snovi ne bo potekalo preko videokonferenc, ker niso zanesljive v smislu dostopnosti vsem v enaki kakovosti. Namesto tega bodo učitelji gradiva pripravljali v drugih oblikah: datotekah, spletnih aplikacijah in v najboljšem primeru v glasovnih posnetkih razlage snovi.

2. Izvajanje pouka

Učitelji bodo gradiva za pouk objavljali dnevno, zato jih boste že danes, 8.11.2020, po 15. uri lahko prevzeli in si jih shranili. Če bo pouk na daljavo trajal dlje, bodo gradiva za ponedeljek objavljena na dan petka, najkasneje do 15h.

Opozarjamo, da obstaja možnost tehničnih težav že jutri, ker nismo prepričani, da bo slovensko spletno omrežje zmoglo obremenitve, ki se nam obetajo. Če pride do tega (nedelovanje učilnic), vas prosimo za veliko mero strpnosti in potrpežljivosti, saj tudi mi ne bomo mogli prispevati k odpravljanju napak. V tem primeru počakajte in se čez čas poskusite ponovno prijaviti.

3. Tehnična podpora in pomoč

V primeru kakršnihkoli tehničnih težav (pomanjkanje opreme, neznanje pri uporabi, nedostopnost gradiv), pišite na podpora@os-kanal.si. Ta naslov uporabljamo kot vstopno točko za težave tehnične narave, računalničarka pa po potrebi zadevo posreduje tudi drugim zaposlenim.

4. Prehrana

Z nastopom pouka na daljavo so vsi učenci od šolske prehrane odjavljeni. Prijavljeni so le tisti, ki ste jih (ali jih boste) prijavili do ponedeljka, 9.11.2020 do 8h. Prijave zbiramo za ves teden. Vsi tisti, ki ste se naročili na PREVZEM brezplačnega ali plačljivega toplega obroka, prosimo, da spremljate našo spletno stran, kjer bomo v ponedeljek, 9.11.2020 med 8.00 in 9.00 objavili prevzemna mesta in čas dostave nanj.

Vodstvo šole

Nova spletna stran
https://www.os-kanal.si

(Skupno 146.282 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost